درباره ما


کارخانه آجر کمالی در سال 1373 باهدف تولید آجر نما فعالیت خود را در سطح محدود شروع نمود وتولیدات ابتدایی این واحد فقط شامل پلاک و ال 4 سانتیمتری لب پخ بوده است.در برنامه ریزی های بلند مدت کارخانه هدف اصلی توسعه کارخانه و افزایش توان تولیدی و تنوع محصولی در نظر گرفته شد این اهداف کم کم به بار نشست و با تغییر مدیریت روند رو به رشد تولید و تنوع محصولاتبه طور محسوس مشاهده گردید تا جایی که علاوه بر محصولات قبلی محصولات جدید تولید کرده است.
کارخانه آجر کمالی در سال 1373 باهدف تولید آجر نما فعالیت خود را در سطح محدود شروع نمود وتولیدات ابتدایی این واحد فقط شامل پلاک و ال 4 سانتیمتری لب پخ بوده است.در برنامه ریزی های بلند مدت کارخانه هدف اصلی توسعه کارخانه و افزایش توان تولیدی و تنوع محصولی در نظر گرفته شد این اهداف کم کم به بار نشست و با تغییر مدیریت روند رو به رشد تولید و تنوع محصولاتبه طور محسوس مشاهده گردید تا جایی که علاوه بر محصولات قبلی محصولات جدید پلاک و ال 4 سانتی متری لب تیز و پلاک و ال 5 سانتیمتری و هم اکنون نیز تولید محصول جدیدی اقدام نمود ایم